Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

2014-12-06

Utrata statusu bezrobotnego

 

Bezrobotny traci swój status gdy:

 1. nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 2. otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 3. otrzymał jednorazowo środki z PFRON lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie  statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 4. rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 5. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

o        120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
o        180 dni w przypadku drugiej odmowy,
o        270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

 1. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
 2. 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa
 3. 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa
 4. 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa
 5.  nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania, skutkującą zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy;
 6. z własnej winy przerwał szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 5;
 7. po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5;
 8. pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy  niezdolności do pracy  wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda  kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90 – dniowego;
 9. nieprzedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy  wskutek choroby;
 10. z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 11. złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

 


Podstawa prawna:

 • Art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2018r., poz. 1265 i 1149 )

Liczba wyświetleń: 2438

Artykuł dodany przez: PUP Grodzisk Wielkopolski

Artykuł zredagowany przez: Mania Małgorzata

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie