Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

2014-12-06

Informacje dotyczące rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Bezrobotny:

  • zgłasza się osobiście, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany (dotyczy osób bezdomnych) – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa;
  • który nie jest zameldowany lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowany w innym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.

    Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym urzędzie pracy.

 

Obowiązkowe dokumenty dla wszystkich osób ubiegajacych się o rejestrację:Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

1.dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;

2. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;

3. wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;

4. dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada;

5. osoba niepełnosprawna oprócz w/w dokumentów, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

 


Dodatkowo należy przedłożyć w przypadku osób:

1. zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia brutto ( w rozbiciu na poszczególne miesiące);

2.korzystających po ustaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego - zaświadczenie z ZUS o okresach pobierania tych zasiłków wraz ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;


3. pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy – zaświadczenie z ZUS o okresie jej pobierania;


4. zwolnionych z zakładu karnego - świadectwo zwolnienia oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym;


5. będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej – zaświadczenie o powierzchni tej nieruchomości;


6. będących współmałżonkami lub domownikami w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe – decyzję z KRUS o podleganiu bądź nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;


7. prowadzących działalność gospodarczą – decyzję o wykreśleniu działalności z ewidencji oraz zaświadczenie z ZUS o okresie i podstawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 

Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta (dyrektor PUP) może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

 

W jakim okresie po zakończonej pracy należy zarejestrować się w Urzędzie?

Rejestracja osób bezrobotnych jest dobrowolna, dlatego przepisy nie określają ściśle terminów rejestracji. Nie zgłaszając się jednak niezwłocznie można być pozbawionym przyznania świadczeń.
Bezrobotnemu, który uzyska status osoby bezrobotnej oraz spełni warunki określone w obowiązujących przepisach, przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.
Zasiłek nie przysługuje jednak w przypadku gdy dla osoby rejestrującej się jest propozycja odpowiedniej pracy.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2018r., poz. 1265 i 1149 ),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z dnia 26 listopada 2012r., poz. 1299 ze zmianami).

Liczba wyświetleń: 5691

Artykuł dodany przez: PUP Grodzisk Wielkopolski

Artykuł zredagowany przez: Mania Małgorzata

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie