Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

Bon szkoleniowy

 Bon szkoleniowy

Osoba bezrobotna do 30 roku życia może ubiegać się o przyznanie bonu szkoleniowego. Bon ten stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Przyznanie bonu szkoleniowego  następuje po złożeniu wniosku przez osobę bezrobotną do 30 roku życia, na podstawie:

  • indywidualnego planu działania oraz
  • uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

Koszty finansowane w ramach bonu szkoleniowego nie mogą przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

 

W ramach bonu szkoleniowego starosta może sfinansować:

a) koszty jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej,

b) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania,

c) koszty przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu

d) koszty zakwaterowania (dotyczy osób mających miejsce zamieszkania w innej miejscowości niż miejsce szkolenia oraz czas dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca przeprowadzenia szkolenia i powrotu wynosi łącznie ponad trzy godziny dziennie) – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu.

 

Starosta finansuje w/w koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Koszty, które stanowią inny rodzaj kosztów niż w/w, nie mogą być pokryte z Funduszu Pracy i bezrobotny pokrywa je z własnych środków.

 

Osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Instytucja szkoleniowa, która będzie przeprowadzać szkolenie w ramach bonu szkoleniowego, musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.645).

 

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie