Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

Refundacja części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu dalej "podmiotem", producentowi rolnemu, o którym mowa w art. 46 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zwanym dalej odpowiednio "przedszkolem" i " szkołą" koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości ustalonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Środki przyznaje z upoważnienia Starosty - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację zawierający:

 • oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego;
 • liczbę wyposażanych lub doposażonych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
 • kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;
 • wnioskowaną kwotę refundacji;
 • szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewniania zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
 • rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego;
 • wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy;
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
 • podpis podmiotu, producenta rolnego, niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy.

Do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiot, producent rolny, przedszkole i szkoła dołącza oświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1041)

Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole lub szkoła może otrzymać refundację, jeżeli:

 • podmiot działa na rynku, producent rolny posiada gospodarstwo rolne lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej, szkoła bądź przedszkole niepubliczne prowadzi działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • złoży stosowny wniosek wraz z załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego,
 • nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń oraz opłaceniem należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw,
 • podmiot, przedszkole oraz szkoła w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę,
 • producent rolny dołącza dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie,
 • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Umowa o dokonanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zobowiązuje w szczególności podmiot, przedszkole, szkołę, producenta rolnego do:

 • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
 • złożenia rozliczenia,
 • zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:

- nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
- 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu - w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres wynika kwota do zwrotu.

 • zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty:

- całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń we wniosku o refundację oraz naruszenia innych warunków umowy,

- części przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku niezatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz nieutrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.

Wypłata refundacji jest dokonywana na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego po:

 • przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,
 • stwierdzeniu przez Powiatowy Urząd Pracy utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia,
 • zatrudnieniu na dofinansowanym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego,
 • spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, a podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny jest zobowiązany do udzielenia informacji, czy przysługuje mu prawo do odliczenia lub ma prawo do zwrotu podatku VAT zawartego w wykazywanych wydatkach.

Informację sporządzono na podstawie:


- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149 z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1041).

- Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9 ) jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

 

 

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie