Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne o ustalonym II profilu pomocy.
Przed wydaniem skierowania do pracy, kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę, będą weryfikowani przez doradcę klienta pod kątem celowości zatrudnienia.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące warianty udzielania wsparcia:

Czas trwania

Częstotliwość refundacji

Maksymalna wysokość refundacji

Uczestnicy

Minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji

do 6 m-cy

za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

Bezrobotni o ustalonym II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy

 

 

3 miesiące

do 12 m-cy

za co drugi miesiąc zatrudnienia

do wysokości min. wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

do 12 m-cy

za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

Bezrobotni o ustalonym II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy

 

 

6 miesięcy

do 18 m-cy

za co drugi miesiąc zatrudnienia

do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

do 24 m-cy

za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do 50%* lub
do 80%** minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
* przy zatrudnieniu osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego
** przy zatrudnieniu osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

Bezrobotni powyżej 50. roku życia o ustalonym II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy

do 48 m-cy

za co drugi miesiąc zatrudnienia

Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z pracodawcą.

Refundacja dokonywana jest na podstawie wniosku o refundację wraz z dokumentami potwierdzającymi wypłatę wynagrodzenia oraz imiennymi raportami miesięcznymi sporządzanymi zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Warunki, które musi spełnić pracodawca:

Pracodawca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Preferowani będą pracodawcy prowadzący działalność przez okres minimum 6 miesięcy.

Ilość umów na organizację prac interwencyjnych uzależniona jest od wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.

Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków.

Pomoc udzielana pracodawcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 9)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (WE) (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie