Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję
Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie

Osoba bezrobotna do 30 roku życia to może ubiegać się o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z  doradcą klienta w urzędzie.

Starosta może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  • za ich wykonywanie osoba bezrobotna do 30 roku życia będzie osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegać będzie ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkuje osoba bezrobotna w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • osoba bezrobotna będzie pozostawała w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadziła działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Obowiązki wynikające z otrzymanego bonu.

 

W przypadku przyznania bonu na zasiedlenie, osoba zobowiązana zostanie:

  • do dostarczenia do powiatowego urzędu pracy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu, dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • w ciągu 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, należy  przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu należy udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków osoba, której przyznany zostanie bon na zasiedlenie zobowiązana zostanie do zwrotu kwoty bonu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz.149 z późn.zmianami).

 

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie