Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

Powiat


Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych
WYSZCZEGÓLNIENIE Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
Ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu mies. sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ogółem w (02+04) 01 24110596511 242675301157
z tego osoby
poprzednio pracujące 02 23410291471 140613299156
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 03 36241381679510856
dotychczas niepracujące 04 73541026221
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 05 15764552884647319197
w tym posiadający gospodarstwo rolne 06 00000000
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 07 209106602953
Cudzoziemcy 08 00001100
Bez kwalifikacji zawodowych 09 502521143251794929
Bez doświadczenia zawodowego 10 28139617311121
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 11 09040173011
Osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 22610976401 091618246130
z wiersza 12
do 30 roku życia 13 934444224152716541
w tym do 25 roku życia 14 613027122371492614
długotrwale bezrobotne 15 371912850430610
powyżej 50 roku życia 16 561914836313213652
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 17 44326636129
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 18 503118112772394840
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 19 10003110
niepełnosprawni 20 2922138136895640
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Z ogólem zamieszkali na wsi Z ogólem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 21 1 168657787455256144
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.23+24) 22 241105157649447
z tego
po raz pierwszy 23 4012277134
po raz kolejny 24 20193130578143
z wiersza 22
po pracach interwencyjnych 25 000000
po robotach publicznych 26 000000
po stażu 27 1615111033
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 28 000000
po szkoleniu 29 000000
po pracach społecznie użytecznych 30 0000
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 32+49+51+53+54+56 do 65) 31 167879846
z tego przyczyn
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym (w. 33+36) 32 96515528
z tego
niesubsydiowanej 33 86474625
w tym
podjęcie działalności gospodarczej 34 3020
pracy sezonowej 35 0000
subsydiowanej (w. 37+38+39+41 do 48) 36 10493
z tego
prac interwencyjnych 37 0000
robót publicznych 38 0000
podjęcia działalności gospodarczej 39 0000
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 40 0000
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 41 2020
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 42 0000
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 43 0000
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego 44 0000
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę 45 0000
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 46 0000
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 47 0000
inne 48 8473
rozpoczęcia szkolenia 49 0000
w tym w ramach bonu szkoleniowego 50 0000
rozpoczęcia stażu 51 0000
w tym w ramach bonu stażowego 52 0000
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 53 0000
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 54 0000
w tym w ramach PAI 55 0000
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 56 0000
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 57 2010
odmowy ustalenia profilu pomocy 58 0000
niepotwierdzenia gotowości do pracy 59 2811187
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 60 1815108
podjęcia nauki 61 0000
osiągnięcie wieku emerytalnego 62 0000
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 63 5311
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 64 5342
innych 65 13490
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 21+22-31) 66 1 242675846473
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 67 259137186103
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 68 400264230141334128494303
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 70+71) 69 9344613056193719
z tego
po raz pierwszy 70 206154100XX
po raz kolejny 71 7338462646193719
z wiersza 69
po pracach interwencyjnych 72 00000000
po robotach publicznych 73 00000000
po stażu 74 1010553311
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 75 00000000
po szkoleniu 76 00000000
po pracach społecznie użytecznych 77 00000000
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 79+96+98+100+101+103 do 112) 78 7635461727152716
z tego przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 80+83) 79 44222712148128
z tego
niesubsydiowanej 80 35182211148118
w tym
podjęcie działalności gospodarczej 81 10000000
pracy sezonowej 82 00000000
subsydiowanej (w. 84+85+86+88 do 95) 83 94510010
z tego
prac interwencyjnych 84 00000000
robót publicznych 85 00000000
podjęcia działalności gospodarczej 86 00000000
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 87 0000XX00
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 88 10100010
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 89 0000XX00
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 90 0000XX00
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego 91 00000000
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę 92 00000000
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 93 0000XX00
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 94 XXXX0000
inne 95 84410000
rozpoczęcia szkolenia 96 00000000
w tym w ramach bonu szkoleniowego 97 0000XX00
rozpoczęcia stażu 98 00000000
w tym w ramach bonu stażowego 99 0000XX00
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 100 00000000
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 101 00000000
w tym w ramach PAI 102 00000000
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 103 00000000
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 104 10100000
odmowy ustalenia profilu pomocy 105 00000000
niepotwierdzenia gotowości do pracy 106 124715263
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 107 75311154
podjęcia nauki 108 00000000
osiągnięcia wieku emerytalnego 109 XXXX0000
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 110 22221000
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 111 XXXX5300
innych 112 102611141
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 113 2285XXXX
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 68+69-78) 114 415271237149363132504306
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 115 11469864989267250
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego
0 1 2
osoby bezrobotne
zatrudnione przy pracach interwencyjnych 116 32
zatrudnione przy robotach publicznych 117 00
odbywające szkolenie 118 00
w tym w ramach bonu szkoleniowego 119 00
odbywające staż 120 1717
w tym w ramach bonu stażowego 121 00
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 122 00
odbywające prace społecznie użyteczne 123 00
w tym w ramach PAI 124 00
zatrudnione w ramach świadczenia aktyizacyjnego 125 00
zatrudnione w ramach grantu na telepracę 126 00
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 127 00
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 128 00
w tym powyżej 60 roku życia 129 00
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
0 1 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 01 256
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 02 21
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04+05 do 10) 03 00
z tego
z przyczyn
podjęcia pracy 04 00
rozpoczęcia szkolenia 05 00
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 06 00
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 07 00
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 08 00
dobrowolnej rezygnacji 09 00
inne 10 00
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 01+02-03) 11 277
z wiersza 11
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 12 164
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 13 00
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 14 00
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 15 00
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 16 00
żołnierze rezerwy 17 00
pobierający rentę szkoleniową 18 00
pobierający świadczenie szkoleniowe 19 00
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 20 00
cudzoziemcy 21 00
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 22 10
2.2. Osoby, które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
0 1 2 3 4
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 23 0000
z własnej inicjatywy 24 1282315
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 25 00XX
z tego
projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 26 00XX
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 27 00XX
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 28 0000
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 29 0000
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 30 0011
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 31 0000
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 32 1030
Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr. 1 dotyczące pracy razem w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
0 1 2 3 4 5 6
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w.02+03) 01 2831042280
z ogółem
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 02 2831042280
miejsca aktywizacji zawodowej 03 000X00
z tego
staże 04 000X00
przygotowanie zawodowe dorosłych 05 000X00
prace społecznie użyteczne 06 000X00
dla niepełnosprawnych 07 1002000
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 08 000000
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Wyszczególnienie Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4
Przygotowano IPD w miesiącu sprawo- zdawczym 09 1185700
Przerwali realizację IPD 10 1115900
w tym z powodu podjęcia pracy 11 552900
Zakończyli realizację IPD 12 3200
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 13 97557400
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
0 1 2 3 4 5 6
Ogółem (w. 15+16+17) 14 22593225931 230669
z tego profil I 15 XX60114
profil II 16 XX19981931479
profil III 17 XX2012288186
Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Zgłoszenia zwolnień grupowych 01 00000000
Zwolnienia grupowe 02 0000XXXX
Zwolnienia monitorowane 03 0000XXXX
Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.